แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวกับอาหารกลางวัน

โพสต์11 ก.ค. 2562 19:06โดยวัชนันท์ เดชอำพร
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ ว116 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร การจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหาร หรือการจ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ)