แบบประเมินตนเองด้านการเงินการบัญชีและพัสดุของสถานศึกษา

โพสต์19 ต.ค. 2565 01:55โดยวัชนันท์ เดชอำพร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ได้จัดทำแบบประเมินตนเอง    ด้านการเงินการบัญชีและพัสดุของสถานศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาใช้ประเมินตนเองเพื่อการควบคุมภายใน และพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีและพัสดุให้รอบคอบรัดกุม ถูกต้อง ตามระเบียบ กฎหมาย และมีการควบคุมภายในที่ดี
ĉ
วัชนันท์ เดชอำพร,
19 ต.ค. 2565 01:55
Comments