ประชาสัมพันธ์

แบบประเมินตนเองด้านการเงินการบัญชีและพัสดุของสถานศึกษา

โพสต์19 ต.ค. 2565 01:55โดยวัชนันท์ เดชอำพร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ได้จัดทำแบบประเมินตนเอง    ด้านการเงินการบัญชีและพัสดุของสถานศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาใช้ประเมินตนเองเพื่อการควบคุมภายใน และพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีและพัสดุให้รอบคอบรัดกุม ถูกต้อง ตามระเบียบ กฎหมาย และมีการควบคุมภายในที่ดี

คู่มือการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน2565

โพสต์17 ส.ค. 2565 02:14โดยวัชนันท์ เดชอำพร

สพฐ.ได้จัดทำคู่มือการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้โรงเรียนและผู้เกี่ยวข้องมีแนวทางในการดำเนินงานได้อย่างถูกต้องตรงตามเจตนารมณ์ของโครงการ และมีแนวทางการดำเนินงานให้ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

คู่มือการจัดหาอาหารกลางวันโรงเรียนประถมศึกษา

โพสต์13 ก.ค. 2562 21:36โดยวัชนันท์ เดชอำพร   [ อัปเดต 8 ก.ค. 2565 02:37 ]

หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.อุทัยธานี เขต 1 ได้จัดทำคู่มือการจัดหาอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนประถมศึกษา เพื่อให้โรงเรียนได้ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวกับอาหารกลางวัน


แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวกับอาหารกลางวัน

โพสต์11 ก.ค. 2562 19:06โดยวัชนันท์ เดชอำพร

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ ว116 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร การจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหาร หรือการจ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ)

เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน 20 บาท ใช้อะไรได้บ้าง

โพสต์3 ธ.ค. 2561 23:56โดยวัชนันท์ เดชอำพร   [ อัปเดต 8 ก.ค. 2562 09:07 ]

สพฐ.แจ้งทบทวนว่าเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน งบประมาณ 20 บาทต่อวันต่อคน มีรายละเอียดการขอตั้งงบประมาณเพื่อนำไปใช้จ่ายอะไรได้บ้างตามหนังสือ ที่ ศธ 04282/ว 309 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2561

1-5 of 5