ประชาสัมพันธ์

แจ้งกำหนดการตรวจสอบภายใน

โพสต์13 ก.ค. 2562 21:36โดยวัชนันท์ เดชอำพร

กำหนดการตรวจสอบด้านการเงินการบัญชี ของโรงเรียนในสังกัด  ในเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2562 จำนวน 15 แห่ง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มั่นใจว่าโรงเรียนมีเงินคงเหลือครบถ้วนถูกต้อง การเบิกจ่ายเงินมีหลักฐานถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ บันทึกบัญชีครบถ้วน ถูกต้อง มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม โดยจะสุ่มตรวจสอบเอกสารหลักฐานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562

แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวกับอาหารกลางวัน

โพสต์11 ก.ค. 2562 19:06โดยวัชนันท์ เดชอำพร

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ ว116 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร การจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหาร หรือการจ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ)

เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน 20 บาท ใช้อะไรได้บ้าง

โพสต์3 ธ.ค. 2561 23:56โดยวัชนันท์ เดชอำพร   [ อัปเดต 8 ก.ค. 2562 09:07 ]

สพฐ.แจ้งทบทวนว่าเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน งบประมาณ 20 บาทต่อวันต่อคน มีรายละเอียดการขอตั้งงบประมาณเพื่อนำไปใช้จ่ายอะไรได้บ้างตามหนังสือ ที่ ศธ 04282/ว 309 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2561

1-3 of 3