ภาพกิจกรรม

ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันนักเรียน

โพสต์15 ก.พ. 2562 23:18โดยวัชนันท์ เดชอำพร   [ อัปเดต 8 ก.ค. 2562 03:00 ]

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 10 มีนาคม 2562 หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.อุทัุยธานี เขต 1 มีกำหนดการปฏิบัติงานตรวจสอบการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ของโรงเรียนในสังกัด เพื่อให้มั่นใจว่าโรงเรียนได้รับเงินจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิ่นสำหรับนักเรียนทุกคนทันเปิดภาคเรียน และโรงเรียนมีการจัดการและควบคุมการใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพให้บรรลุวัตถุประสงค์ของเงินอาหารกลางวัน


เตรียมวางแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โพสต์17 ต.ค. 2561 23:57โดยวัชนันท์ เดชอำพร


วันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. หน่วยตรวจสอบภายในประชุมปรึกษาหารือภายในหน่วย เพื่อเตรียมวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวางแผนการตรวจสถานศึกษา 3 เรื่อง คือ 1. การดำเนินการโครงการอาหารกลางวันที่ได้รับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2. ตรวจการเงินการบัญชีทั่วไป  3. ตรวจการบริหารงบประมาณการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ศึกษาดูงานโปรแกรมระบบงานบัญชีและระบบงานพัสดุของโรงเรียน สพป.ลพบุรี เขต 1

โพสต์27 ก.ย. 2559 20:52โดยวัชนันท์ เดชอำพร   [ อัปเดต 18 ต.ค. 2561 00:11 ]

วันที่ 26 กันยายน 2559 หน่วยตรวจสอบภายใน และโรงเรียนในสังกัด จำนวน 6 โรงเรียน คือโรงเรียนวัดเนื้อร้อน โรงเรียนชุมชนวัดดงขวาง โรงเรียนอนุบาลทัพทัน โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง โรงเรียนวัดเขาหินเทิน และโรงเรียนบ้านหนองตะเคียน ได้ไปศึกษาดูงานโปรแกรมระบบบัญชี และระบบงานพัสดุของโรงเรียน ที่ สพป.ลพบุรี เขต 1 โดยนางสมรัตน์ สุคนธ์สราญ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ลพบุรี เขต 1 เป็นวิทยากรให้ความรู้ระบบงานดังกล่าว ซึ่งจะช่วยให้โรงเรียนปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชีและพัสดุได้ถูกต้อง และสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่ง สพป.อุทัยธานี เขต 1 จะได้เผยแพร่ให้ทุกโรงเรียนในสังกัดได้นำมาใช้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ต่อไป


1-3 of 3