ติดต่อเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1

    หมายเลขโทรศัพท์

            ส่วนกลาง                  056-511010, 056-511918

            กลุ่มอำนวยการ                                         091 - 028-9707

            กลุ่มงานบริหารการเงินและสินทรัพย์             091 - 028-9709

            หน่วยตรวจสอบภายใน                       091 - 028-9702

            กลุ่มบริหารงานบุคคล                                  091 - 028-9706

            กลุ่มนโยบายและแผน                                  091 - 028-9701

            กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา                        091 - 028-9703

            กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล                   091 - 028-9705

            กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร        091 - 028-9701

            กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา        091 - 028-9706

            กลุ่มกฎหมายและคดี                                    091 - 028-9706

    หมายเลขโทรสาร                                       056-511509
    อีเมล์                                                                       area@utt1.go.th

    ที่ตั้ง

            สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1

            87  หมู่ 2   ตำบล สะแกกรัง   อำเภอ เมืองอุทัยธานี   จังหวัด อุทัยธานี

            รหัสไปรษณีย์ 61000


แผนที่...