วิสัยทัศน์/ พันธกิจ/ เป้าหมาย/ ภารกิจ

วิสัยทัศน์

       สร้างความเชื่อมั่น ให้คำปรึกษา เพิ่มคุุณค่าองค์กร

พันธกิจ

        ตรวจสอบ วิเคราะห์ ประเมินและให้คำแนะนำปรึกษา แก่หน่วยรับตรวจ ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน เพื่อให้หน่วยรับตรวจปฏิบัติงาน อย่างมี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารงาน

เป้าหมาย

             เพื่อให้สนับสนุนให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 และสถานศึกษา บริหารทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามหลักธรรมาภิบาล

ภารกิจ

            1. ดําเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการเงิน การบัญชี และตรวจสอบระบบการดูแลทรัพย์สิน

            2. ดําเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการดําเนินงานหรือกระบวนการปฏิบัติงาน
เปรียบเทียบกับผลผลิตหรือเป้าหมายที่กําหนด
            3. ดําเนินงานเกี่ยวกับการประเมินการบริหารความเสี่ยง

                  (อ้างอิง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560  ประกาศ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560)