ข้อมูลบุคลากร


                          ทำเนียบบุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน

นางสาววัชนันท์ เดชอำพร
ตำแหน่ง นักวิชการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน


น.ส.อุทุมพร  อุ่นติ้ว
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ