ข้อมูลบุคลากร


                          ทำเนียบบุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน

   

นางสาววัชนันท์ เดชอำพร
ตำแหน่ง นักวิชการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
นางกัญญาณัฐ เสือคง
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ