ภารกิจ

 ภารกิจ           


            1. ดําเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการเงิน การบัญชี และตรวจสอบระบบการดูแลทรัพย์สิน

            2. ดําเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการดําเนินงานหรือกระบวนการปฏิบัติงาน
เปรียบเทียบกับผลผลิตหรือเป้าหมายที่กําหนด
            3. ดําเนินงานเกี่ยวกับการประเมินการบริหารความเสี่ยง

                   (อ้างอิง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560  ประกาศ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560)

 


กฎบัตรการตรวจสอบภายในของหน่วยตรวจสอบภายใน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1

        กฎบัตรฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับและผู้เกี่ยวข้องทราบ และมีความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และขอบเขตการปฏิบัติงานของ   หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต    

คำนิยาม

        การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมให้ความเชื่อมั่น (Assurance Services) และให้คำปรึกษา (Consulting Services) อย่างเป็นอิสระและเที่ยงธรรม ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการดำเนินงานขององค์กร ช่วยให้บรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับดูแลอย่างเป็นระบบ

        มาตรฐานการปฏิบัติงานและจริธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน หมายถึง การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ต้องมีความเป็นอิสระจากเงื่อนไขที่เป็นอุปสรรคต่อความสามารถในการปฏิบัติงาน เพื่อให้งานตรวจสอบภายในบรรลุผลโดยปราศจากอคติและไม่ถูกจำกัดสิทธิในการเข้าถึงตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม ปราศจากความลำเอียง เพื่อนำมาซึ่งความเชื่อมั่นและให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรม

วัตถุประสงค์

        หน่วยตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินกิจกรรมให้ความเชื่อมั่นและให้คำปรึกษาแก่ฝ่ายบริหาร ทำให้เกิดความมั่นใจต่อความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ของการดำเนินงาน    และความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงินให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษา รวมทั้งความถูกต้อง  เชื่อถือได้ของข้อมูล   ตลอดจนการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

สายการบังคับบัญชา

        1. ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน เป็นผู้บริหารสูงสุดของหน่วยตรวจสอบภายใน  และมีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1

        2. การเสนอแผนการตรวจสอบภายในประจำปี ให้ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายในเป็นผู้เสนอแผนการตรวจสอบภายในประจำปีต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติ

        3. การรายงานผลการตรวจสอบภาย ให้ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบ ตรงต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1

อำนาจหน้าที่

        1. สอบทานการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัด โดยมีอำนาจในการเข้าถึงข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ทรัพย์สินต่าง ๆ รวมทั้งขอให้เจ้าหน้าที่ชี้แจงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ

        2. ขอบเขตการตรวจสอบภายใน ครอบคลุมการตรวจสอบการดำเนินงานและผลการดำเนินงาน การตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ และการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามระเบียบ กฎหมาย รวมทั้งการสอบทาน และการประเมินผลการควบคุมภายใน

        3. ให้นะนำแคำปรึกษา และให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานต่าง ๆ ด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ และการปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย คำสั่ง ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง แก่ผู้บริหาร หน่วยรับตรวจ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง  

ขอบเขตการปฏิบัติงาน

        1. การให้คำปรึกษา ครอบคลุมการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย

        2. การตรวจสอบภายใน ครอบคลุมการตรวจสอบการดำเนินงาน และผลการดำเนินงาน การตรวจสอบด้านการบริหารจัดการ ด้านการเงินการบัญชี และการตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย รวมทั้งประเมินผลการควบคุมภายใน

3. ประสานงานกับหน่วยตรวจสอบภายในของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

4. ประสานงานกับหน่วยรับตรวจ เพื่อให้ผู้บริหารของหน่วยรับตรวจมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะ และยอมรับผลการตรวจสอบ ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ

 

ความรับผิดชอบ

หน่วยตรวจสอบภายใน ต้องปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้สามารถพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมาย โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานและคู่มือการปฏิบัติงาน