หน้าแรก


        
https://sites.google.com/a/utt1.go.th/audit/home/%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B5.jpg 


ประชาสัมพันธ์

 • แบบประเมินตนเองด้านการเงินการบัญชีและพัสดุของสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ได้จัดทำแบบประเมินตนเอง    ด้านการเงินการบัญชีและพัสดุของสถานศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาใช้ประเมินตนเองเพื่อการควบคุมภายใน และพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีและพัสดุให้รอบคอบรัดกุม ถูกต้อง ตามระเบียบ กฎหมาย และมีการควบคุมภายในที่ดี
  ส่ง 19 ต.ค. 2565 01:55 โดย วัชนันท์ เดชอำพร
 • คู่มือการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน2565 สพฐ.ได้จัดทำคู่มือการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้โรงเรียนและผู้เกี่ยวข้องมีแนวทางในการดำเนินงานได้อย่างถูกต้องตรงตามเจตนารมณ์ของโครงการ และมีแนวทางการดำเนินงานให้ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
  ส่ง 17 ส.ค. 2565 02:14 โดย วัชนันท์ เดชอำพร
 • คู่มือการจัดหาอาหารกลางวันโรงเรียนประถมศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.อุทัยธานี เขต 1 ได้จัดทำคู่มือการจัดหาอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนประถมศึกษา เพื่อให้โรงเรียนได้ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวกับอาหารกลางวัน
  ส่ง 8 ก.ค. 2565 02:37 โดย วัชนันท์ เดชอำพร
 • แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวกับอาหารกลางวัน หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ ว116 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร การจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหาร หรือการจ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ)
  ส่ง 11 ก.ค. 2562 19:06 โดย วัชนันท์ เดชอำพร
 • เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน 20 บาท ใช้อะไรได้บ้าง สพฐ.แจ้งทบทวนว่าเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน งบประมาณ 20 บาทต่อวันต่อคน มีรายละเอียดการขอตั้งงบประมาณเพื่อนำไปใช้จ่ายอะไรได้บ้างตามหนังสือ ที่ ศธ 04282/ว 309 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2561
  ส่ง 8 ก.ค. 2562 09:07 โดย วัชนันท์ เดชอำพร
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 5 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ภาพกิจกรรม

 • ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันนักเรียน วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 10 มีนาคม 2562 หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.อุทัุยธานี เขต 1 มีกำหนดการปฏิบัติงานตรวจสอบการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ของโรงเรียนในสังกัด เพื่อให้มั่นใจว่าโรงเรียนได้รับเงินจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิ่นสำหรับนักเรียนทุกคนทันเปิดภาคเรียน และโรงเรียนมีการจัดการและควบคุมการใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพให้บรรลุวัตถุประสงค์ของเงินอาหารกลางวัน
  ส่ง 8 ก.ค. 2562 03:00 โดย วัชนันท์ เดชอำพร
 • เตรียมวางแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. หน่วยตรวจสอบภายในประชุมปรึกษาหารือภายในหน่วย เพื่อเตรียมวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวางแผนการตรวจสถานศึกษา 3 เรื่อง คือ 1. การดำเนินการโครงการอาหารกลางวันที่ได้รับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2. ตรวจการเงินการบัญชีทั่วไป  3. ตรวจการบริหารงบประมาณการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  ส่ง 17 ต.ค. 2561 23:57 โดย วัชนันท์ เดชอำพร
 • ศึกษาดูงานโปรแกรมระบบงานบัญชีและระบบงานพัสดุของโรงเรียน สพป.ลพบุรี เขต 1 วันที่ 26 กันยายน 2559 หน่วยตรวจสอบภายใน และโรงเรียนในสังกัด จำนวน 6 โรงเรียน คือโรงเรียนวัดเนื้อร้อน โรงเรียนชุมชนวัดดงขวาง โรงเรียนอนุบาลทัพทัน โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง โรงเรียนวัดเขาหินเทิน และโรงเรียนบ้านหนองตะเคียน ได้ไปศึกษาดูงานโปรแกรมระบบบัญชี และระบบงานพัสดุของโรงเรียน ที่ สพป.ลพบุรี เขต 1 โดยนางสมรัตน์ สุคนธ์สราญ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ลพบุรี เขต 1 เป็นวิทยากรให้ความรู้ระบบงานดังกล่าว ซึ่งจะช่วยให้โรงเรียนปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชีและพัสดุได้ถูกต้อง และสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่ง สพป.อุทัยธานี เขต 1 จะได้เผยแพร่ให้ทุกโรงเรียนในสังกัดได้นำมาใช้ภายในปีงบประมาณ ...
  ส่ง 18 ต.ค. 2561 00:11 โดย วัชนันท์ เดชอำพร
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ระเบียบน่ารู้

แสดง 5 ไฟล์จากหน้า ระเบียบน่ารู้

แผนที่